Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Dětský aqua club HOBIT s.r.o., se sídlem Boettingerova 2919/4, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 25235508, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 11456 (dále také „Společnost“ nebo „my“) jako správce osobních údajů Vás jako zákazníky, dodavatele a uživatele našich webových stránek (www.dac-hobit.cz) informuje o zpracovávání Vašich osobních údajů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Ve Společnosti se zpracovávají osobní údaje zákazníků a dodavatelů v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno a příjmení, název společnosti, IČO/DIČ;
 • kontaktní údaje: sídlo podnikání, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • fakturační údaje: fakturační adresa, číslo bankovního účtu, informace o zakoupeném zboží/službách a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona;
 • údaje o návštěvě webových stránek: informace o prohlížeči, navštívených stránkách, užívání webové stránky, hardwaru zařízení a chybách při prohlížení webových stránek;

Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje zákazníků, dodavatelů ani návštěvníků webových stránek.

Účel a délka zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a zákonných povinností. Konkrétně se jedná o tyto účely:

 • prodej zboží a poskytování služeb,
 • účetní a daňové účely,
 • sledování a provádění bankovních operací na bankovním účtu,
 • zajištění a sledování hotovostních a bezhotovostních operací,
 • plnění zákonných daňových povinností.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu platnosti smlouvy, nebo do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané z důvodu plnění smlouvy za účelem poskytování kurzů:

 • Pro účast na kurzech je naším smluvním požadavkem registrace v náhradovém systému (hobit.auksys.com), přes který jsou organizovány naše kurzy. Tento systém je určen pro rodiče (zákonné zástupce) a mohou v něm spravovat kurzy dětí, jejichž jménem mohou jednat. Osobní údaje budou v tomto sytému uloženy po dobu trvání kurzů, do kterých jste dítě přihlásili. Vymazány nebo anonymizovány budou nejpozději do šesti měsíců po skončení posledního kurzu, ve kterém bylo dítě zapsáno.
 • Pro kurzy, které se konají v bazénu Slovany (Náměstí Gen. Píky 42, Plzeň), je nutné z provozních důvodů předat jméno dítěte a informace o délce kurzu provozovateli bazénu (Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň z.s.). Ten potom vystaví účastníkům kartu, která slouží pro vstup do bazénu.

Vaše osobní údaje také zpracováváme, pokud nás kontaktujete, a to k tomu, abychom Vám podali odpověď na Vaše dotazy. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nutnou pro zodpovězení dotazu, případně doplňujících otázek, nejdéle však po dobu jednoho roku. Poskytnutí těchto údajů jsou naším smluvním požadavkem a bez nich nebude možné poskytnout odpověď.

Pokud navštívíte webové stránky Společnosti budeme v rámci našeho oprávněného zájmu zpracovávat údaje o návštěvě webových stránek za účelem zabezpečení serverů a zkvalitnění obsahu webových stránek. Tyto údaje budeme uchovávat nejdéle po dobu 14měsíců od Vaší poslední návštěvy.

Vaše identifikační a kontaktní údaje můžeme dále využít z důvodu našeho oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu, tj. abychom Vás informovali o kurzech a událostech, které pořádáme a mohly by Vás zajímat. Doba pro užívání těchto údajů je nejdéle rok od ukončení smluvního vztahu nebo od posledního kontaktu s námi z Vaší strany. Pokud si nepřejete využití Vašich osobních údajů pro přímý marketing můžete to odmítnou bez jakýchkoliv nepříznivých dopadů. Stačí vznést námitku na emailové adrese info.hobit@seznam.cz.

Pro následující účely Vás můžeme požádat o udělení souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů nebo údajů dětí, jejichž jménem můžete jednat:

 • Zveřejnění fotografií na webových stránkách Společnosti,
 • Propagace kurzů na sociálních sítích (fotografie),
 • Zpřístupnění fotografií účastníkům kurzů.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a jeho neposkytnutí pro Vás nebude mít žádný negativní dopad. Souhlas samozřejmě můžete kdykoliv odvolat na emailové adrese info.hobit@seznam.cz nebo předáním písemného odvolání vedení Společnosti.

Příjemci osobních údajů

Kromě nás mohou Vámi poskytované osobní údaje zpracovávat ještě naši zpracovatelé:

 • poskytovatel IT služeb;
 • poskytovatel účetních služeb;
 • poskytovatel bankovních služeb;
 • poskytovatel hlasových služeb;
 • poskytovatel webhostingových a mailových služeb;
 • poskytovatel náhradového systému;
 • provozovatelé bazénů;
 • poskytovatel analytických služeb webových stránek;
 • provozovatel sociální sítě.

Příjemci jsou společnosti se sídlem na území Evropské unie nebo Spojených států amerických, kde předávání dat je chráněno štítem EU–USA na ochranu soukromí, který zajišťuje odpovídající legislativní ochranu dat.

Naše společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Práva subjektu údajů

Právo na přistup k osobním údajům Vám umožní si kdykoliv zažádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají́, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud jsou, tak máte právo na přístup k těmto údajům a informacím za jakými účely jsou zpracovávány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku proti zpracování, odkud jsme osobní údaje získali a jestli na základě nich dochází k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Právo na opravu Vám umožňuje nás kdykoliv požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás evidujeme.

Právo na výmaz znamená, že máte právo abychom vymazali Vaše osobní údaje jestliže:

 • již nejsou dále potřeba pro účely, za kterými jsme je získali,
 • odvoláte souhlas nebo vznesete námitku proti zpracování a nebude převažovat žádný jiný oprávněný důvod pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • jedná se o osobní údaje dětí shromážděné přes internetový portál,
 • nám to ukládá právní povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nebude ověřeno, že zpracovávání je prováděno v souladu s právními předpisy, nebo existuje-li jiný právní důvod, který nám ukládá uchovávat údaje (např. soudní spory), musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů Vám umožní si od nás vyžádat osobní údaje, které o Vás zpracováváme, ve strojově čitelném formátu a předat je jinému správci.

Právo vznést námitku Vám umožňuje vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud máte pochybnosti, zdali jejich zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy nebo ke splnění úkolů veřejného zájmu. Na základě této námitky údaje přestaneme zpracovávat, jestliže neprokážeme závažné oprávněné důvody.
Pokud údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, po vznesení námitky již nebudou tyto údaje dále pro tento účel zpracovávány.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, Vám umožní se tomuto automatizovanému rozhodování vyhnout, pokud není nezbytně nutné k uzavření nebo plnění vaší smlouvy nebo neexistuje jiný právní důvod.

Kontaktní údaje

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na naší e-mailové adrese info.hobit@seznam.cz. Případné stížnosti pak můžete podat u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018